Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Văn Sĩ
  Ngày gửi: 15h:12' 18-01-2010
  Dung lượng: 168.0 KB
  Số lượt tải: 167
  Số lượt thích: 0 người
  Chương II : GÓC
  Bài 1
  NỬA MẶT PHẲNG
  a
  Hình gồm đường thẳng a và một phần
  mặt phẳng bị chia ra bởi đường thẳng a
  đươcgọi là nửa mặt phẳng bờ a
  Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi
  là hai nửa mặt phẳng đối nhau
  Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là ........ của ................
  .................
  bờ chung
  1) Nửa mặt phẳng bờ a:
  a
  I
  II
  Đoạn thẳng MN có cắt đường thẳng a?
  Đoạn thẳng MP có cắt đường thẳng a?
  Có nhận xét gì về vị trí điểm M và N với đường thẳng a?
  Có nhận xét gì về vị trí điểm M và P với đường thẳng a?
  NỬA MẶT PHẲNG I: Còn có tên gọi khác
  Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm M
  Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điển P
  Nửa mặt phẳng I là nửa mặt phẳng đối của nửa mặt phẳng II
  Haõy veõ ba tia Ox, Oy, Oz chung goác

  Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
  2) Tia nằm giữa hai tia:
  I
  NHOÙM
  Cho ba ñieåm A, B, C khoâng thaúng haøng. Veõ ñöôøng thaúng a caét caùc ñoaïn thaúng AB, AC vaø khoâng ñi qua A, B, C.

  Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

  Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?
  1) Haõy gaáp moät tôø giaáy,
  sau ñoù traûi tôø giaáy leân maët baøn. Quan saùt neáp gaáp ñoù vaø cho nhaän xeùt.
  Đáp án
  Nếp gấp đó chính là hình ảnh bờ chung
  của hai nửa mặt phẳng đối nhau .
  2) Ñieàn vaøo choã troáng trong caùc phaùt bieåu sau:
  a/ Hai nöûa maët phaúng ñoái nhau laø hai nöûa maët phaúng coù………………………
  b/ Baát kì ñöôøng thaúng naøo naèm treân maët phaúng cuõng laø bôø chung cuûa hai ……………………
  …………………………………
  chung bờ

  3)Theá naøo laø nöûa maët phaúng bôø d ?

  Đáp án
  Là hình gồm đường thẳng d và một phần
  mặt phẳng bị chia ra bởi đường thẳng d .

  4) Quan saùt hình vaø tìm caâu phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
  d
  N
  M
  P
  c/ M và N nằm khác phía đối với đường thẳng d.
  b/ N và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.
  a/ M và P nằm cùng phía đối với đường thẳng d.
  d/ M và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.
  d/ M và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.

  5) Ñieàn vaøo choã troáng trong phaùt bieåu sau :

  Cho ba ñieåm khoâng thaúng haøng O, A, B .Tia Ox naèm giöõa hai tia OA , OB khi tia Ox caét …………………………………………………..........
  ........................................
  đoạn thẳng AB tại điểm nằm
  giữa hai điểm A và B
  A
  B
  O
  x
  Bài 1
  NỬA MẶT PHẲNG

  1) Nửa mặt phẳng bờ a
  2) Tia nằm giữa hai tia
  Hướng dẫn
  học ở nha` va` chu?n bi? cho ti?t saù
  - Hoïc baøi
  - Laøm baøi taäp
  + Baøi 5 trang 73 SGK
  + Baøi 1 deán baøi 5 trang 52 SBT
   
  Gửi ý kiến