Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

1 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Tam Tài
  Ngày gửi: 21h:16' 15-01-2010
  Dung lượng: 392.0 KB
  Số lượt tải: 155
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Thới Sơn
  Luyện tập - Phương trình tích
  Bài 23/17: Giải các phương trình:
  a) x(2x – 9) = 3x(x – 5)
   2x2 – 9x = 3x2 – 15x
   2x2 – 9x – 3x2 + 15x = 0
   -x2 + 6x = 0
   -x(x – 6) = 0
   -x = 0 hoặc x – 6 = 0
  –x = 0  x = 0
  x – 6 = 0  x = 6
  Phương trình có tập nghiệm S = {0; 6}
  b) 0,5x(x – 3) = (x -3)(1,5x – 1)
   0,5x(x – 3) – (x – 3)(1,5x – 1) = 0
   (x – 3)(0,5x – 1,5x + 1) = 0
   (x – 3)(- x + 1) = 0
   x – 3 = 0 hoặc - x + 1 = 0
  x – 3 = 0  x = 3
  - x + 1 = 0  x = 1
  Phương trình có tập nghiệm S = {1; 3}
  Bài 23/17: Giải các phương trình:
  c) 3x – 15 = 2x(x – 5)
   3(x – 5) – 2x(x – 5) = 0
   (x – 5)(3 – 2x) = 0
   x – 5 = 0 hoặc 3 – 2x = 0
  x - 5 = 0  x = 5
  3 – 2x = 0  x = 3/2
  Phương trình có tập nghiệm S = {5; 3/2}
  Bài 23/17: Giải các phương trình:
   3x – 7 = x(3x – 7)
   x(3x – 7) – (3x – 7) = 0
   (3x – 7)(x – 1) = 0
   3x – 7= 0 hoặc x – 1 = 0
  3x - 7 = 0  x = 7/3
  x – 1 = 0  x = 1
  Phương trình có tập nghiệm S = {7/3; 1}
  Bài 23/17: Giải các phương trình:
  MC: 7
  Bài 24/17: Giải các phương trình:
  a) (x2 – 2x + 1) – 4 = 0
   (x – 1)2 – 22 = 0
   (x – 1 + 2)(x – 1 – 2) = 0
   (x + 1)(x – 3) = 0
   x + 1 = 0 hoặc x – 3 = 0
  x + 1 = 0  x = - 1
  x – 3 = 0  x = 3
  Phương trình có tập nghiệm S = {-1; 3}
  Bài 24/17: Giải các phương trình:
  b) x2 – x = - 2x + 2
   x2 – x + 2x – 2 = 0
   x(x – 1) + 2(x – 1) = 0
   (x - 1)(x + 2) = 0
   x - 1 = 0 hoặc x + 2 = 0
  x - 1 = 0  x = 1
  x + 2 = 0  x = - 2
  Phương trình có tập nghiệm S = {-2; 1}
  Bài 24/17: Giải các phương trình:
  c) 4x2 + 4x + 1 = x2
   (2x + 1)2 – x2 = 0
   (2x + 1 + x)(2x + 1 – x) = 0
   (3x + 1)(x + 1) = 0
   3x + 1 = 0 hoặc x + 1 = 0
  3x + 1 = 0  x = - 1/3
  x + 1 = 0  x = -1
  Phương trình có tập nghiệm S = {-1; -1/3}
  Bài 24/17: Giải các phương trình:
  d) x2 – 5x + 6 = 0
   x2 – 2x – 3x + 6 = 0
   x(x – 2) – 3(x – 2) = 0
   (x - 2)(x - 3) = 0
   x – 2 = 0 hoặc x – 3 = 0
  x – 2 = 0  x = 2
  x – 3 = 0  x = 3
  Phương trình có tập nghiệm S = {2; 3}
  Bài 25/17: Giải các phương trình:
  a) 2x3 + 6x2 = x2 + 3x
   2x3 + 6x2 – x2 – 3x = 0
   2x2(x + 3) – x(x + 3) = 0
   x(x + 3)(2x – 1) = 0
   x = 0 hoặc x + 3 = 0 hoặc 2x - 1 = 0
  x = 0
  x + 3 = 0  x = - 3
  2x - 1 = 0  x = 1/2
  PT có tập nghiệm S = {0; -3; 1/2}
  Bài 25/17: Giải các phương trình:
  b) (3x – 1)(x2 + 2) = (3x – 1)(7x – 10)
   (3x – 1)(x2 + 2) - (3x – 1)(7x – 10) = 0
   (3x -1)(x2 + 2 – 7x + 10) = 0
  (3x - 1)(x2 – 7x + 12) = 0
  (3x - 1)(x – 3)(x – 4) = 0
   3x - 1 = 0 hoặc x - 3 = 0 hoặc x - 4 = 0
  3x – 1 = 0  x = 1/3
  x - 3 = 0  x = 3
  x - 4 = 0  x = 4
  PT có tập nghiệm S = {1/3; 3; 4}
  Bài Tập
  Bài 21/17
  Giải các phương trình:
  a) (3x – 2)(4x + 5) = 0
   3x – 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0
  3x – 2 = 0  x = 2/3
  4x + 5 = 0  x = -5/4
  Phương trình có tập nghiệm S = {2/3; -5/4}
  Bài 21/17
  Giải các phương trình:
  b) (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0
   2,3x – 6,9 = 0 hoặc 0,1x + 2 = 0
  2,3x – 6,9 = 0  x = 3
  0,1x + 2 = 0  x = - 20
  Phương trình có tập nghiệm S = {3; - 20}
  Bài 21/17
  Giải các phương trình:
  c) (4x + 2)(x2 + 1) = 0
   4x + 2 = 0 hoặc x2 + 1 = 0
  4x + 2 = 0  x = -1/2
  x2 + 1 = 0 (vô nghiệm)
  Phương trình có tập nghiệm S = {-1/2}
  Bài 21/17
  Giải các phương trình:
  d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0
   2x + 7 = 0 hoặc x - 5 = 0 hoặc 5x + 1 = 0
  2x + 7 = 0  x = -7/2
  x - 5 = 0  x = 5
  5x + 1 = 0  x = -1/5
  PT có tập nghiệm S = {-7/2; 5; -1/5}
  Bài 22/17
  Giải các phương trình:
  2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0
   (x – 3)(2x + 5) = 0
   x - 3 = 0 hoặc 2x + 5 = 0
  x - 3 = 0  x = 3
  2x + 5 = 0  x = -5/2
  PT có tập nghiệm S = {3; -5/2}
  Bài 22/17
  Giải các phương trình:
  b) (x2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0
  (x + 2)(x – 2) + (x – 2)(3 – 2x) = 0
  (x – 2)(x + 2 + 3 – 2x) = 0
  (x – 2)(- x + 5) = 0
   x - 2 = 0 hoặc -x + 5 = 0
  x - 2 = 0  x = 2
  -x + 5 = 0  x = 5
  PT có tập nghiệm S = {2; 5}
  Bài 22/17
  Giải các phương trình:
  c) x3 – 3x2 + 3x - 1 = 0
  (x – 1)3 = 0
  x – 1 = 0
   x = 1
  PT có tập nghiệm S = {1}
  Bài 22/17
  Giải các phương trình:
  d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0
  x(2x - 7) – 2(2x – 7) = 0
  (2x – 7)(x – 2) = 0
   2x - 7 = 0 hoặc x - 2 = 0
  2x - 7 = 0  x = 7/2
  x – 2 = 0  x = 2
  PT có tập nghiệm S = {7/2; 2}
  Bài 22/17
  Giải các phương trình:
  e) (2x – 5)2 - (x + 2)2 = 0
  (2x – 5 + x + 2)(2x – 5 – x – 2) = 0
  (3x – 3)(x – 7) = 0
  3x - 3 = 0 hoặc x – 7 = 0
  1) 3x - 3 = 0  x = 1
  2) x - 7 = 0  x = 7
  PT có tập nghiệm S = {1; 7}
  Bài 22/17
  Giải các phương trình:
  f) x2 – x – (3x – 3) = 0
  x(x – 1) – 3(x - 1) = 0
  (x – 1)(x – 3) = 0
  x - 1 = 0 hoặc x – 3 = 0
  1) x - 1 = 0  x = 1
  2) x - 3 = 0  x = 3
  PT có tập nghiệm S = {1; 3}
   Học thuộc công thức tính diện tích tam giác
   CM công thức tính DTTG trường hợp còn lại
   Xem trước bài: Luyện tập
   
  Gửi ý kiến