Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Sổ theo dõi, chấm điểm của cờ đỏ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:16' 20-08-2010
  Dung lượng: 3.9 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  Liªn ®éi tr­êng THCS nËm m­êi
  Sæ theo dâi cña cê ®á
  TuÇn: Líp: 9B Tæng ®iÓm ban ®Çu: 400
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  Kh¨n ®á
  XÕp hµng
  §i häc muén
  TrËt tù
  Trùc nhËt
  VSTX
  VÖ sinh c¸ nh©n
  Truy bµi
  H§NG
  C·i l¹i Cê ®á
  Tæng ®iÓm bÞ trõ ngµy:
  Cê ®á kiÓm tra ( ký tªn)
  §iÓm thi ®ua cßn l¹i cña líp: 9B tuÇn..........lµ: ........................®iÓm.
  BCH Liªn ®éi kiÓm tra:

  TuÇn: Líp: 9B Tæng ®iÓm ban ®Çu: 400
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  Kh¨n ®á
  XÕp hµng
  §i häc muén
  TrËt tù
  Trùc nhËt
  VSTX
  VÖ sinh c¸ nh©n
  Truy bµi
  H§NG
  C·i l¹i Cê ®á
  Tæng ®iÓm bÞ trõ ngµy:
  Cê ®á kiÓm tra ( ký tªn)
  §iÓm thi ®ua cßn l¹i cña líp: 9B tuÇn..........lµ: ........................®iÓm.
  BCH Liªn ®éi kiÓm tra:

  H­íng dÉn:
  NÕu 1 ®éi viªn thiÕu kh¨n ®á trõ 5 ®iÓm
  NÕu 1 HS xÕp hµng kh«ng nghiªm tóc trõ 5 ®iÓm
  NÕu 1 HS ®i häc muén trõ 5 ®iÓm
  NÕu 1HS mÊt trËt tù nh¾c lÇn 2 kh«ng ®­îc trõ 5 ®iÓm
  "NÕu líp kh«ng trùc nhËt trõ 10 ®iÓm, trùc nhËt bÈn trõ 5 ®iÓm"
  "NÕu líp kh«ng VSTX trõ 10 ®iÓm, VSTX bÈn trõ 5 ®iÓm"
  "NÕu 1HS vÖ sinh c¸ nh©n kÐm ( quÇn ¸o bÈn, l«i th«i, ®Çu tãc kh«ng gän gµng, ch©n tay bÈn...) trõ 5 ®iÓm"
  NÕu truy bµi kh«ng nghiªm tóc trõ 10 ®iÓm
  NÕu 1HS trèn kh«ng tham gia H§NG trõ 5 ®iÓm
  NÕu 1HS c·i l¹i cê ®á trõ 20 ®iÓm
  Cuèi buæi céng ®iÓm bÞ trõ trong ngµy
  "Cuèi tuÇn céng ®iÓm bÞ trõ trong tuÇn, sau ®ã lÊy 400 trõ ®i tæng ®iÓm bÞ trõ, ®iÓm cßn l¹i lµ ®iÓm thi ®ua cña líp"
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓