Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Tong hop KQ DG, XL giao vien hang thang_Mau 1b

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:59' 07-01-2010
  Dung lượng: 23.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Phßng GD & §T V¨n chÊn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 1b
  Tr­êng THCS NËm M­êi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
  "Tæng hîp kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn hµng th¸ng"
  Th¸ng: N¨m häc: 2009 - 2010

  TT Hä vµ tªn N¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n ®µo t¹o "KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i" "Kh«ng ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i" Ghi chó
  "PhÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc, lèi sèng" KiÕn thøc KÜ n¨ng s­ ph¹m XÕp lo¹i chung
  Tèt Kh¸ TB KÐm Tèt Kh¸ TB KÐm Tèt Kh¸ TB KÐm Tèt Kh¸ TB KÐm
  A- Biªn chÕ
  1 NguyÔn H÷u §iÖp 1983 C§ To¸n Lý
  2 Hµ Trung Kiªn 1983 C§ To¸n Lý
  3 D­¬ng Trung Nguyªn 1981 C§ To¸n Lý
  4 TrÇn Xu©n Thuû 1986 C§ Ho¸ Sinh
  5 Hµ ThÞ TiÖm 1985 C§ To¸n Lý
  6 TrÇn TiÕn Ph­¬ng 1977 §H KTCN
  7
  8
  9
  10
  B- Hîp ®ång
  1
  2
  3
  4

  Céng THCS
  Ghi chó:
  "- Gi¸o viªn ®i t¨ng c­êng ®ang h­ëng l­¬ng t¹i ®¬n vÞ nµo th× ®¬n vÞ ®ã cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i vµ tæng hîp"
  - §¶m b¶o xù thèng nhÊt gi÷a kÕt qu¶ xÕp lo¹i trªn phiÕu vµ tæng hîp vµo danh s¸ch
  - B¶n nµy l­u t¹i tr­êng
  Ngµy….th¸ng……n¨m 200…
  Ng­êi lËp danh s¸ch tæ tr­ëng chuyªn m«n  D­¬ng Trung Nguyªn NguyÔn H÷u §iÖp
   
  Gửi ý kiến