Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Thông tin chung_Mẫu 2a

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:40' 07-01-2010
  Dung lượng: 23.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o "PhiÕu ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn" 2a
  Tr­êng: THCS NËm M­êi N¨m häc: 200 …- 200….

  Th«ng tin chung
  1. Hä vµ tªn:…………… ……………………………………………………………………………………..
  "2. Ngµy, th¸ng n¨m sinh: " ………………………………….: giíi tÝnh: ……………………………………….
  3. C«ng viÖc ®­îc giao:…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
  4. N¨m vµo ngµnh:…………………………….; ……………………………….. Sè n¨m d¹y ë bËc häc: …………………….

  "KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i cuèi n¨m"
  Häc kú I Häc kú II Cuèi n¨m
  §iÓm XÕp lo¹i Kh«ng xÕp lo¹i §iÓm XÕp lo¹i Kh«ng xÕp lo¹i §iÓm XÕp lo¹i Kh«ng xÕp lo¹i


  §¸nh gi¸ chung
  "* NhËn xÐt cña tæ chuyªn m«n( Ghi ­u, khuyÕt ®iÓm trªn tõng lÜnh vùc dùa trªn c¸c minh chøng):"
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  * NhËn xÐt cña HiÖu tr­ëng( NÕu cã)
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  "* ý kiÕn cña gi¸o viªn ( ®ång ý hoÆc b¶o l­u ý kiÕn, ®Ò xuÊt nguyÖn väng):"
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  Ngµy……..th¸ng……..n¨m 20
  Gi¸o viªn Tæ tr­ëng tæ CM HiÖu tr­ëng
  "(Ký, ghi râ hä tªn)" "(Ký, ghi râ hä tªn)" "(Ký, ghi râ hä tªn)"
   
  Gửi ý kiến