Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Mẫu Thông tin chung 1a

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:13' 04-01-2010
  Dung lượng: 89.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o "PhiÕu ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn" 1a
  Tr­êng: THCS NËm M­êi Th¸ng:………n¨m häc 20….- 20……

  Th«ng tin chung
  1. Hä vµ tªn: ……………………………………………………………………………………..
  "2. Ngµy, th¸ng n¨m sinh: " ………………………………….: giíi tÝnh: ……………………………………….
  3. C«ng viÖc ®­îc giao: …………………………………………………………………………………….
  4. N¨m vµo ngµnh: ……………………………….. Sè n¨m d¹y ë bËc häc: …………………….

  KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i
  A. §¸nh gi¸ tõng lÜnh vùc: ( Ghi ®iÓm dùa vµo c¸c minh chøng):
  "1. LÜnh vùc 1: PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng"
  Yªu cÇu Tiªu chÝ Tù ®¸nh gi¸ Tæ chuyªn m«n HiÖu tr­ëng Ghi chó
  §iÓm XL §iÓm XL §iÓm XL
  "1. NhËn thøc t­ t­ëng chÝnh trÞ, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng d©n, mét nhµ gi¸o ®èi víi nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc" a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 1
  "2. ChÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc" a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 2
  "3. ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ngµnh, quy ®Þnh cña tr­êng, kØ luËt lao ®éng" a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 3
  "4. Cã ®¹o ®øc, nh©n c¸ch vµ lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng cña nhµ gi¸o, cã ý thøc phÊn ®Êu v­¬n lªn trong nghÒ nghiÖp;" a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 4
  "5. Trung thùc trong c«ng t¸c, ®oµn kÕt trong quan hÖ víi ®ång nghiÖp; tËn t×nh phôc vô nh©n d©n vµ häc sinh;" a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 5
  §iÓm lÜnh vùc 1 Céng ®iÓm 5 yªu cÇu

  2. LÜnh vùc II: KiÕn thøc
  Yªu cÇu Tiªu chÝ Tù ®¸nh gi¸ Tæ chuyªn m«n HiÖu tr­ëng Ghi chó
  §iÓm XL §iÓm XL §iÓm XL
  1. KiÕn thøc c¬ b¶n chuyªn ngµnh a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 1
  "2. KiÕn thøc vÒ t©m lý häc s­ ph¹m vµ t©m lý häc løa tuæi, gi¸o dôc häc theo tõng bËc häc ®­îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y;" a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 2
  "3. KiÕn thøc vÒ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña häc sinh." a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 3
  "4. KiÕn thøc phæ th«ng vÒ chÝnh trÞ, x· héi vµ nh©n v¨n, kiÕn thøc liªn quan ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin, ngo¹i ng÷, tiÕng d©n téc." a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 4
  "5. KiÕn thøc ®Þa ph­¬ng vÒ nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña ®Þa ph­¬ng n¬i gi¸o viªn c«ng t¸c." a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 5
  §iÓm lÜnh vùc 2 Céng ®iÓm 5 yªu cÇu
  3. LÜnh vùc III: KÜ n¨ng s­ ph¹m
  Yªu cÇu Tiªu chÝ Tù ®¸nh gi¸ Tæ chuyªn m«n HiÖu tr­ëng Ghi chó
  §iÓm XL §iÓm XL §iÓm XL
  "1. LËp kÕ häach d¹y häc, so¹n gi¸o ¸n theo h­íng ®æi míi" a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 1
  2. Tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp ph¸t huy ®­îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 2
  3. C«ng t¸c chñ nhiÖm líp vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 3
  "4. Thùc hiÖn th«ng tin hai chiÒu trong qu¶n lý chÊt l­îng gi¸o dôc; cã kü n¨ng giao tiÕp, øng xö cã v¨n ho¸ víi häc sinh, ®ång nghiÖp, phô huynh vµ céng ®ång." a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 4
  "5. X©y dùng, b¶o qu¶n vµ sö dông cã hiÖu qu¶ hå s¬ gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y" a
  b
  c
  d
  §iÓm yªu cÇu 5
  §iÓm lÜnh vùc 3 Céng ®iÓm 5 yªu cÇu

  B. §¸nh gi¸ chung hµng th¸ng:
  * Tæng ®iÓm cña 03 lÜnh vùc: ®iÓm; xÕp lo¹i:
  "* NhËn xÐt cña tæ chuyªn m«n( Ghi ­u, khuyÕt ®iÓm trªn tõng lÜnh vùc dùa trªn c¸c minh chøng):"
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Tæng ®iÓm: ; XÕp lo¹i: Kh¸
  * NhËn xÐt cña HiÖu tr­ëng( NÕu cã)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  "* ý kiÕn cña gi¸o viªn ( ®ång ý hoÆc b¶o l­u ý kiÕn, ®Ò xuÊt nguyÖn väng):"
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Ngµy……..th¸ng……..n¨m 20
  Gi¸o viªn Tæ tr­ëng tæ CM HiÖu tr­ëng
  "(Ký, ghi râ hä tªn)" "(Ký, ghi râ hä tªn)" "(Ký, ghi râ hä tªn)"
   
  Gửi ý kiến