Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Mẫu bảng tổng hợp SL, CL

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:24' 04-01-2010
  Dung lượng: 127.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  "B¶ng tæng hîp sè l­îng, chÊt l­îng häc sinh"
  "Häc kú …., n¨m häc:…………………."
  Líp: N¨m sinh Tæng sè häc sinh Trong ®ã HS n÷
  STT M«n XÕp lo¹i häc lùc trung b×nh c¸c m«n häc Tæng céng
  Giái Kh¸ TB YÕu 19…..
  TS N÷ TS N÷ TS N÷ TS N÷ TS N÷ 19…..
  1 To¸n 19…..
  2 Lý 19….
  3 Ho¸ 19….
  4 Sinh Céng
  5 Ng÷ v¨n Tæng hîp h¹nh kiÓm vµ häc lùc
  6 LÞch sö H¹nh kiÓm Häc lùc
  7 §Þa lý Lo¹i Tæng sè TØ lÖ % N÷ Lo¹i Tæng sè TØ lÖ % N÷
  8 GDCD Tèt Giái
  9 C«ng nghÖ Kh¸ Kh¸
  10 ThÓ dôc TB TB
  Céng YÕu YÕu
  Céng Céng
  STT M«n Tæng hîp ®iÓm thi Tæng céng
  §iÓm d­íi 5 §iÓm 5 - 6 §iÓm 7 - 8 §iÓm 9 - 10
  1 To¸n
  2 Lý
  3 Ho¸ "NËm M­êi, ngµy ………th¸ng……….n¨m 200.."
  4 Sinh Gi¸o viªn chñ nhiÖm
  5 Ng÷ v¨n
  6 LÞch sö
  7 §Þa lý
  8 GDCD
  9 C«ng NghÖ
  Céng
   
  Gửi ý kiến