Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Gốc > Văn bản giáo dục >

  Thông tư ban hành quy chế TC và HĐ của trường TH, trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục

   

  Số tư liệu: 13/2011/TT-BGDĐT
  Ngày ban hành: 28-03-2011
  Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
  Tệp đính kèm: TT13.rar

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

  Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục và Giám đốc các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động theo loại hình tư thục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;            
  - Ban Tuyên giáo TW;                 
  - UB VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;    
  - Kiểm toán nhà nước;     
  - Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);                    
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ GDĐT;
  - Như Điều 3;
  - Công báo;
  - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

   
   KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
   Đã ký
   

  Nguyễn Vinh Hiển

   

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hữu Điệp @ 09:12 29/09/2012
  Số lượt xem: 1417
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến