H.Lực-H.Kiểm-DHTĐ Khối 9(Tự động-Không nhập dự liệu nào)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoàn thành ngày 03/01/2012(THCS Cát Hanh)
Người gửi: Nguyễn Văn Phước
Ngày gửi: 17h:49' 16-01-2012
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ II Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ I THCS CAÙT HANH - PHUØ CAÙT - BÌNH ÑÒNH - TBM - HOÏC KYØ I Lớp 9A1 THCS CAÙT HANH - PHUØ CAÙT - BÌNH ÑÒNH - ÑIEÅM TRUNG BÌNH HOÏC KYØ II Lớp 9A1 TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH __ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC CAÛ NAÊM ÑIEÅM TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC CAÛ NAÊM Lớp 9A1 Kỳ I Kỳ II CN Kỳ I Kỳ II CN Kyø I KYØII
9a1 Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm D.Hieäu Nöõ L1 TT Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm Dhieäu L1 TT Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm D hieäu HL HK HL HK HL HK td n h I II CN I II CN I
1 Lê Thị Hoài Anh 6.8 6.5 8.0 6.5 7.7 8.6 7.8 5.9 8.9 8.1 7.6 7.5 TB K K Khaù Khaù HS TT 1 1 Lê Thị Hoài Anh 1 Lê Thị Hoài Anh TB K K Khaù 4.4 7.5 7.5 6.5 C nK nK Khaù 5.8 7.5 7.5 A B B Khaù Khaù
2 Nguyễn Thị Xuân Bê 7.7 8.1 9.2 8.5 7.2 8.2 8.6 6.1 8.9 8.6 7.6 8.0 K G G Khaù Toát HS TT 1 L2 2 Nguyễn Thị Xuân Bê L2 2 Nguyễn Thị Xuân Bê K G G Khaù 7.5 8.0 8.0 7.8 B nK nT Khaù 7.5 9.0 9.0 A B B Khaù Khaù
3 Võ Thị Ngọc Cẩm 6.7 7.5 7.7 6.9 6.3 7.9 7.4 5.4 9.1 8.0 8.0 7.2 K G K Khaù Khaù HS TT 1 3 Võ Thị Ngọc Cẩm 3 Võ Thị Ngọc Cẩm K G K Khaù 7.5 8.0 7.5 7.7 B nK nK Khaù 7.5 9.0 7.5 A B B Khaù Khaù
4 Phan Thị Kim Chi 7.7 6.8 7.5 7.4 6.9 8.4 8.8 7.3 8.9 8.4 6.5 7.6 K G K Khaù Toát HS TT 1 L3 4 Phan Thị Kim Chi L3 4 Phan Thị Kim Chi K G K Khaù 7.5 8.0 7.5 7.7 B nK nT Khaù 7.5 9.0 7.5 A B B Khaù Khaù
5 Hồ Trung Chiến 6.3 6.9 6.6 6.8 6.3 6.0 7.1 6.0 8.7 6.6 6.9 6.7 TB K TB Tb Tb 5 Hồ Trung Chiến 5 Hồ Trung Chiến TB K TB Tb 4.4 7.5 4.4 5.4 D Tb 5.8 7.5 5.8 A B B Tb Tb
6 Nguyễn Văn Chung 9.2 8.4 9.0 8.3 7.7 7.6 9.3 9.0 9.1 9.1 8.1 8.6 G K G Gioûi Khaù HS TT L4 6 Nguyễn Văn Chung L4 6 Nguyễn Văn Chung G K G Gioûi 8.0 7.5 8.0 7.8 B HSG Gioûi 9.0 7.5 9.0 A B B Gioûi Gioûi
7 Nguyễn Thị Diệu 5.0 5.2 5.4 5.4 5.1 7.4 5.8 5.8 6.6 6.7 5.8 5.7 K TB TB Tb Toát 1 7 Nguyễn Thị Diệu 7 Nguyễn Thị Diệu K TB TB Tb 7.5 4.4 4.4 5.4 D Tb nT HSTT Tb 7.5 5.8 5.8 Tb Tb
8 Phạm Thị Thu Diễm 6.5 5.8 6.3 6.8 8.2 8.5 8.0 5.7 9.0 8.3 7.8 7.4 K K K Khaù Toát HS TT 1 L5 8 Phạm Thị Thu Diễm L5 8 Phạm Thị Thu Diễm K K K Khaù 7.5 7.5 7.5 7.5 B nK nT 0 Khaù 7.5 7.5 7.5 A B B Khaù Khaù
9 Võ Thị Thu Diệu 7.9 6.2 8.4 8.5 7.8 8.6 8.8 7.2 8.9 8.4 7.1 8.0 K G G Khaù Toát HS TT 1 9 Võ Thị Thu Diệu 9 Võ Thị Thu Diệu K G G Kh
 
Gửi ý kiến