Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Vụ
Ngày gửi: 22h:23' 22-12-2009
Dung lượng: 142.0 KB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
Tiết 43: Baûng “taàn soá” caùc giaù trò cuûa daáu hieäu

Nguyễn Ngọc Vụ-Trường THCS Song Hồ-Thuận Thành –Bắc Ninh.
Đơn vị anh hùng trong thời kì đổi mới.
KTBC:
Bảng 1
Hãy cho biết:
Dấu hiệu,số các giá trị khác nhau của dấu hiệu đó
Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng
Trả lời
Dấu hiệu là điểm môn toán,có 6 giá trị khác nhau.
Các giá trị khác nhau là:2,3,4,7,8,9
Tần số của 2 là 2,3 là 1,4 là 1,7 là 3,8 là 1,9 là 1
Bảng vừa lập gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu.
Ta gọi tắt là bảng tần số
1.LẬP BẢNG TẦN SỐ
?1 Hãy quan sat bảng ở bài tập (b?ng 1) kiểm tra bài.Hãy vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng:Ở dòng trên,ghi lại các iá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần
Ở dòng dưới,ghi các giá trị tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.
BẢNG 2
2.CHÚ Ý
a)Có thể chuyển bảng tần số sang dạng ngang

b)Nhìn bảng tần số(bảng 2) ta có thể nhận xét về giá trị của dấu hiệu dễ daàng hơn bảng 1

Ví dụ:

Nhìn b?ng t?n s? ta bi?t duoc :
Giá trị 7 có tần số lớn nhất là 3
Giá tri 2,3,4,9 đều có tần số là 1
-Từ bảng số liệu thống kê ban đầu có thể lập bảng "tần sô".(bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu)

-B?ng "t?n s?" gip ngu?i di?u tra d? dng cĩ nh?ng nh?n xt chung v? s? phn ph?i cc gi tr? c?a d?u hi?u v ti?n l?i cho vi?c tính tốn sau ny.
3.Bài tập áp dụng:
6/11SGK to¸n 7/2
Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?Từ đó lập bảng “tần số”.
Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn(số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?Số gia đình đông con,tức 3 con trở lên chiếm tỉ lệ bao nhiêu? )
Hãy cho biết:


-Dấu hiệu là số con của gia đình.
-Bảng tần số
Trả lời:
Số con của mỗi gia đình chủ yếu là 2 con.
Số gia đình đông con chiếm 1/5
-NHẬN XÉT
DẶN DÒ:
Xem lại lý thuyết và ví dụ.
Làm bài tập 7,8/11,12 SGK
 
Gửi ý kiến