Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vân Anh
Ngày gửi: 15h:54' 09-01-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người

Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo cùng các em học sinh.
Kiểm tra bài cũ
C
H
B

1
2
A
C
D
B
1
2
A
Cho các hinh vẽ sau:
HS1: Hãy chứng minh: góc B = góc C
HS 2: Hãy chứng minh:
AB = AC
Kiểm tra bài cũ
A
C
H
B
1
2
Chứng minh:
=> Δ AHB = Δ AHC (c.g.c)
=> B = C ( Hai gãc t­¬ng øng)
XÐt Δ AHB vµ Δ AHC cã:
AB = AC (gt)
A1 = A2 (gt)
AH: chung
Kiểm tra bài cũ
A
C
D
B
1
2
Chứng minh:
XÐt Δ ADB vµ Δ ADC cã:
A1 = A2 (gt)
AH: chung
D1 = D2
Trong Δ ADB cã: D1 = 1800 – (B + A1)
Δ ADC cã: D2 = 1800 – ( C + A2)
B = C (gt); A1 = A2 (gt)
=> D1 = D2


1
2
=> ? ADB = ? ADC ( g.c.g)
=> AB = AC (hai cạnh tương ứng)
Tam giác cân
Tiết 35
1.định nghĩa:
SGK tr 125
A
C
B
Cạnh bên
đỉnh
Cạnh đáy
Góc ở đáy
? ABC có:AB = AC
=> ? ABC cân tại A.
Cạnh bên: AB ; AC.
Cạnh đáy: BC.
Góc ở đáy: góc B; góc C
đỉnh: A
Nêu cách vẽ tam giác cân?
ĐỐ BẠN
A
H
D
E
C
B
2
2
2
2
4
Tim các tam giác cân trên hinh vẽ. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của tam giác cân đó.
Yêu cầu: Học sinh hoạt động theo nhóm bàn trên phiếu học tập trong 2 phút.
- Chấm chéo giưa các bàn.
1.định nghĩa:
SGK tr 125
2. Tính chất: SGK tr 126
Từ kết quả của bài tập 1, em rút ra được kết luận gi?
Từ kết quả của bài tập 2, em rút ra được kết luận gi?
? ABC cân tại A <=>gócB = gócC
Bài tập
Bài tập 1: Cho hinh vẽ sau:
A
B
C
Em hãy tính:
số đo góc B và góc C.
Bài tập 2: Cho hinh vẽ sau:
Em hãy:
a) So sánh các góc của tam giác
b) Tính số đo mỗi góc.
A
B
C
Bài giải
Bài giải
? ABC có:AB = AC => ? ABC cân tại A (đn)
=> góc B = góc C
Mà gócB + gócC = 900 (t/c hai góc nhọn của tam giác vuông)
=> gócB = gócC = 900: 2 = 450
a) Ta có:? ABC cân tại A (đn)
=> góc B = góc C (t/c)
? ABC cân tại B (đn) => gócA = gócC (t/c)
=> gócA = gócB = gócC
b) Ta có: gócA +gócB + gócC = 1800 (đl tỏng 3 góc trong tam giác)
Mà gócA = gócB = gócC (cmt)
=> gócA = gócB = gócC 1800 : 3 = 600


A
B
C
1.định nghĩa:
SGK tr 125
2. Tính chất: SGK tr 126
Vậy thế nào là tam giác vuông cân?
* Tam giác vuông cân:
định nghĩa: SGK tr 126
? ABC (gócA = 900): AB = AC <=>
? ABC vuông cân tại A
Tính chất:
? ABC vuông cân tại A => B = C = 450

Từ kết quả của bài tập 1, em rút ra được tính chất gi của tam giác vuông cân?
A
B
C
1.định nghĩa:
SGK tr 125
2. Tính chất: SGK tr 126
Vậy thế nào là tam giác đều?
* Tam giác vuông cân:
SGK tr 126
3. Tam giác đều: SGK tr 126
*. định nghĩa: SGK tr 126
? ABC có: AB = AC= BC
<=> ? ABC là tam giác đều
Từ kết quả của bài tập 3, em rút ra được tính chất gi của tam giác đều?
*. Tính chất: SGK tr 126
? ABC đều <=> gócA = gócB = gócC = 600.

A
B
C
Δ ABC cã lµ tam gi¸c ®Òu kh«ng? T¹i sao?
A
Δ ABC cã lµ tam gi¸c ®Òu kh«ng? T¹i sao?
600
? ABC cân tại A có:
gócA = 600
<=> ? ABC là tam giác đều
Bài tập 47 (SGK tr 127)
Trong các tam giác trên các hinh, tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vi sao?
A
D
E
H
I
K
M
N
N
P
O
G
C
B
Tam giác ABD cân tại A, vì : AB =AD
Tam giác ACE cân tại A , vì : AC = AE .
Tam giác IGH cân tại I , vì :
700
400
 
Gửi ý kiến