Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Sĩ
Ngày gửi: 15h:12' 18-01-2010
Dung lượng: 168.0 KB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
Chương II : GÓC
Bài 1
NỬA MẶT PHẲNG
a
Hình gồm đường thẳng a và một phần
mặt phẳng bị chia ra bởi đường thẳng a
đươcgọi là nửa mặt phẳng bờ a
Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi
là hai nửa mặt phẳng đối nhau
Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là ........ của ................
.................
bờ chung
1) Nửa mặt phẳng bờ a:
a
I
II
Đoạn thẳng MN có cắt đường thẳng a?
Đoạn thẳng MP có cắt đường thẳng a?
Có nhận xét gì về vị trí điểm M và N với đường thẳng a?
Có nhận xét gì về vị trí điểm M và P với đường thẳng a?
NỬA MẶT PHẲNG I: Còn có tên gọi khác
Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm M
Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điển P
Nửa mặt phẳng I là nửa mặt phẳng đối của nửa mặt phẳng II
Haõy veõ ba tia Ox, Oy, Oz chung goác

Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
2) Tia nằm giữa hai tia:
I
NHOÙM
Cho ba ñieåm A, B, C khoâng thaúng haøng. Veõ ñöôøng thaúng a caét caùc ñoaïn thaúng AB, AC vaø khoâng ñi qua A, B, C.

Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?
1) Haõy gaáp moät tôø giaáy,
sau ñoù traûi tôø giaáy leân maët baøn. Quan saùt neáp gaáp ñoù vaø cho nhaän xeùt.
Đáp án
Nếp gấp đó chính là hình ảnh bờ chung
của hai nửa mặt phẳng đối nhau .
2) Ñieàn vaøo choã troáng trong caùc phaùt bieåu sau:
a/ Hai nöûa maët phaúng ñoái nhau laø hai nöûa maët phaúng coù………………………
b/ Baát kì ñöôøng thaúng naøo naèm treân maët phaúng cuõng laø bôø chung cuûa hai ……………………
…………………………………
chung bờ

3)Theá naøo laø nöûa maët phaúng bôø d ?

Đáp án
Là hình gồm đường thẳng d và một phần
mặt phẳng bị chia ra bởi đường thẳng d .

4) Quan saùt hình vaø tìm caâu phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
d
N
M
P
c/ M và N nằm khác phía đối với đường thẳng d.
b/ N và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.
a/ M và P nằm cùng phía đối với đường thẳng d.
d/ M và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.
d/ M và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.

5) Ñieàn vaøo choã troáng trong phaùt bieåu sau :

Cho ba ñieåm khoâng thaúng haøng O, A, B .Tia Ox naèm giöõa hai tia OA , OB khi tia Ox caét …………………………………………………..........
........................................
đoạn thẳng AB tại điểm nằm
giữa hai điểm A và B
A
B
O
x
Bài 1
NỬA MẶT PHẲNG

1) Nửa mặt phẳng bờ a
2) Tia nằm giữa hai tia
Hướng dẫn
học ở nha` va` chu?n bi? cho ti?t saù
- Hoïc baøi
- Laøm baøi taäp
+ Baøi 5 trang 73 SGK
+ Baøi 1 deán baøi 5 trang 52 SBT
 
Gửi ý kiến