Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Đào Duy Hoàng
Ngày gửi: 22h:33' 07-04-2010
Dung lượng: 598.0 KB
Số lượt tải: 1055
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ TIẾT HỌC.
MÔN TOÁN
LỚP 8
PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

x + 5x
2x(x - 1) - (x - 1)
(x - 1) + (x + 1)(x - 2)
x + 5x + 4
= x(x + 5)
= (x + 1)(2x - 3)
= (x - 1)(x + 1)(2x - 1)
= (x + 1)(x + 4)
2
2
2
2
2
Tiết 44 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH
1. Phương trình tích và cách giải
a. Ví dụ:
Là những phương trình tích
1 Hãy nhớ lại một tính chất của phép nhân các số, phát biểu tiếp các khẳng định sau :
Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì... ; ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích...
Trả lời
Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì tích bằng 0 ; ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích phải bằng 0.
Tiết 44 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH
1. Phương trình tích và cách giải
a. Ví dụ:
b. Cách giải:
Ví dụ : Giải phương trình (x + 1)(2x - 3)= 0
Giải
(x + 1)(2x - 3) ?
1) x + 1 = 0 ?
2) 2x - 3 = 0 ?
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm :
(x + 1) = 0 hoặc (2x - 3) = 0
x = -1
2x = 3 ? x = 1,5
x = -1 và x = 1,5
Tiết 44 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH
1. Phương trình tích và cách giải
a. Ví dụ:
b. Cách giải:
c) Tổng quát :
Phương trình tích có dạng : A(x) . B(x) = 0
A(x) . B(x) = 0 ? A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
Công thức :
Tiết 44 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH
1. Phương trình tích và cách giải
2. Ap dụng :
a) Ví dụ : Giải các phương trình :
2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0
b) (x + 1)(x+ 4) = (2 - x)(2 + x)
Giải:
a) 2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 :
? (x - 3)(2x + 5) = 0
? (x - 3) = 0 hoặc (2x + 5) = 0
x - 3 = 0 ? x = 3
2) 2x + 5 = 0 ? 2x = -5 ? x= -2,5
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = {0 ; -2,5}
Tiết 44 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH
1. Phương trình tích và cách giải
2. Ap dụng :
a) Ví dụ:
b) Nhận xét:
Bước 1: Đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích
Bước 2: Giải phương trình tích rồi kết luận
3
Tiết 44 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH
1. Phương trình tích và cách giải
2. Ap dụng :
4
Bài tập 21 (SGK / 17)
Giải các phương trình :
c) (4x + 2)(x + 1) = 0
d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0
d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0
? 2x + 7 = 0 hoặc x - 5 = 0 hoặc 5x + 1 = 0
? x = -7/2 hoặc x = 5 hoặc x = -1/5
Vậy tập nghiệm cuả phương trình đã cho là S = {5; -1/5}
2
Bài tập 22 (SGK / 17)
Giải các phương trình :
b) (x - 4) + (x - 2)(3 - 2x) = 0
d) x(2x - 7) - 4x + 14 = 0
d) x(2x - 7) - 4x + 14 = 0
? x(2x - 7) - 2(2x - 7) = 0
? (2x -7)(x - 2) = 0
? 2x - 7 = 0 hoặc x - 2 = 0
? x = 7/2 hoặc x = 2
Vậy tập nghiệm cuả phương trình đã cho là S ={7/2 ; 2}
2
AI NHANH NHẤT
Trả lời kết quả các câu sau "đúng" hay "sai"
Câu 1: x = 1 phương trình có hai nghiệm
Câu 2 : x + 1 = x + 1 phương trình vô số nghiệm
Câu 3 : x = x phương trình vô nghiệm
Câu 4 : x = x ? x > 0
Câu 5 : x = 1 phương trình có một nghiệm x = 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
HẾT GIỜ
Đúng
Đúng
Sai
Đúng
Sai
2
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Chúc mừng chiến thắng
Hướng dẫn về nhà.
. Nắm vững các bước giải phương trình
. Làm bài tập 21a,b ; 22a,c,e,f trong SGK/17 và làm thêm bài tập 26 đến 34 trong SBT
.Làm trước phần "LUYỆN TẬP"
TẠM BIỆT QÚI THẦY CÔ
& CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến