Tờ trình đề nghị công nhận BCH CĐ mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:37' 22-10-2010
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
CĐ GIÁO DỤC VĂN CHẤN
CĐ TRƯỜNG THCS NẬM MƯỜI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nậm Mười, ngày 21 tháng 10 năm 2010


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra
Công đoàn trường THCS Nậm Mười (nhiệm kỳ 2010 - 2012)


Kính gửi : Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Văn Chấn

Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn trường THCS Nậm Mười
nhiệm kỳ 2010 - 2012 vào ngày 20/ 10/ 2010 và hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành vào ngày 20/ 10/ 2010 đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành, các chức danh Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.
Vậy Ban Chấp hành Công đoàn trường THCS Nậm Mười lập tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Văn Chấn về danh sách Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra CĐCS trường THCS Nậm Mười nhiệm kỳ 2010 - 2012 như sau:

A- Ban Chấp hành :
1- Đồng chí Trần Xuân Luân - Chủ tịch
2- Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Ủy viên Ban chấp hành
3- Đồng chí Hà Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành

B- Ủy ban kiểm tra :
1- Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Chủ nhiệm
2- Đồng chí Vì Văn Luận - Ủy viên ủy ban kiểm tra
3- Đồng chí Dương Trung Nguyên - Ủy viên ủy ban kiểm tra

Kính đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Văn Chấn quyết định công nhận để Công đoàn cơ sở đi vào hoạt động

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu CĐCS

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Luân 
Gửi ý kiến