Mẫu kế hoạch cá nhân 2010_2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:56' 27-09-2010
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG.................................... TỔ:...............................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.............. ngày.... tháng .....năm.....

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2010-2011

(Mỗi GV xây dựng kế hoạch giảng dạy 01 môn- theo chuyên môn đào tạo chính- VD: dạy cả văn và Sử thì chỉ xây dựng KH hoặc Văn, hoặc Sử theo sự phân công của tổ sao cho môn nào ở khối lớp nào cũng có kế hoạch)

Những căn cứ thực hiện:
-
-
-...
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặc điểm tình hình:
( Nêu những thuận lợi, khó khăn của địa phương, nhà trường, của giáo viên, học sinh, các hoạt động phục vụ dạy và học...)
* Thuận lợi:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Khó khăn:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Sơ lược lý lịch của giáo viên:
- Họ tên: ..........................................................
- Nam(Nữ):................Dân tộc: ................Đảng viên:.................
- Ngày tháng năm sinh: ....................................................................
- Môn dạy:.......................Trình độ chuyên môn:...................................
- Năm vào ngành :.............................................................................
- Kết quả danh hiệu thi đua:
+ Năm học 2008-2009:..............................................QĐ số , ngày tháng năm, của......................................................................................
+ Năm học 2009-2010:.................................................QĐ số , ngày tháng năm, của.......................................................................................
- Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2010-2011 (GVDG, CSTĐCS,.....):
..............................................................................................................................
+ Xếp loại đạo đức:..................xếp loại chuyên môn:........................
+ Đăng ký danh hiệu tập thể lớp (nếu là GVCN):............................
- Nhiệm vụ, công tác được phân công năm học 2010-2011:
(Ghi rõ môn dạy- lớp, công tác kiêm nhiệm, tổng số giờ/tuần- kể cả giờ kiêm nhiệm. Khi có sự thay đổi cần ghi rõ thời điểm, nhiệm vụ được giao).
......................................................................................................................................................................................................................................................................
- Tên đề tài nghiên cứu hay sáng kiến kinh nghiệm:......................................
...................................................................................................................................
3. Kết quả khảo sát bộ môn:
* Kết quả đạt được cuối năm học trước:
( Riêng lớp 6 không làm bảng này)
Lớp
HS
G
K
TB
Y
KémTS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%

Cộng
 * Kết quả khảo sát đầu năm:
- Tổng số học sinh được khảo sát bộ môn …:
Trong đó: + Số điểm giỏi:.................= ..........%
+ Số điểm khá:.................= ..........%
+ Số điểm TB:..................= ..........%
+ Số điểm dưới TB:..........=...........%


II. CÁC CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Chỉ tiêu chất lượng:
( Xây dựng trên cơ sở kết quả đạt được của năm học trước, kết quả khảo sát đầu năm, chỉ tiêu giao của tổ )
* Học sinh :
Lớp
HS
G
K
TB
Y
KémTS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%

Cộng


2. Biện pháp thực hiện:
( Nêu rõ biện pháp để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra ở phần trên)
a) Đối với học sinh:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Đối với giáo viên:
* Tư tưởng, phẩm chất đạo đức, chính trị:
- Việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước...
- Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động :...
- Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên ; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân :....
- Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh :....
- Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ; ý thức tổ chức kỷ luật,
 
Gửi ý kiến