Sổ theo dõi, chấm điểm của cờ đỏ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:16' 20-08-2010
Dung lượng: 3.9 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Liªn ®éi tr­êng THCS nËm m­êi
Sæ theo dâi cña cê ®á
TuÇn: Líp: 9B Tæng ®iÓm ban ®Çu: 400
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
Kh¨n ®á
XÕp hµng
§i häc muén
TrËt tù
Trùc nhËt
VSTX
VÖ sinh c¸ nh©n
Truy bµi
H§NG
C·i l¹i Cê ®á
Tæng ®iÓm bÞ trõ ngµy:
Cê ®á kiÓm tra ( ký tªn)
§iÓm thi ®ua cßn l¹i cña líp: 9B tuÇn..........lµ: ........................®iÓm.
BCH Liªn ®éi kiÓm tra:

TuÇn: Líp: 9B Tæng ®iÓm ban ®Çu: 400
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
Kh¨n ®á
XÕp hµng
§i häc muén
TrËt tù
Trùc nhËt
VSTX
VÖ sinh c¸ nh©n
Truy bµi
H§NG
C·i l¹i Cê ®á
Tæng ®iÓm bÞ trõ ngµy:
Cê ®á kiÓm tra ( ký tªn)
§iÓm thi ®ua cßn l¹i cña líp: 9B tuÇn..........lµ: ........................®iÓm.
BCH Liªn ®éi kiÓm tra:

H­íng dÉn:
NÕu 1 ®éi viªn thiÕu kh¨n ®á trõ 5 ®iÓm
NÕu 1 HS xÕp hµng kh«ng nghiªm tóc trõ 5 ®iÓm
NÕu 1 HS ®i häc muén trõ 5 ®iÓm
NÕu 1HS mÊt trËt tù nh¾c lÇn 2 kh«ng ®­îc trõ 5 ®iÓm
"NÕu líp kh«ng trùc nhËt trõ 10 ®iÓm, trùc nhËt bÈn trõ 5 ®iÓm"
"NÕu líp kh«ng VSTX trõ 10 ®iÓm, VSTX bÈn trõ 5 ®iÓm"
"NÕu 1HS vÖ sinh c¸ nh©n kÐm ( quÇn ¸o bÈn, l«i th«i, ®Çu tãc kh«ng gän gµng, ch©n tay bÈn...) trõ 5 ®iÓm"
NÕu truy bµi kh«ng nghiªm tóc trõ 10 ®iÓm
NÕu 1HS trèn kh«ng tham gia H§NG trõ 5 ®iÓm
NÕu 1HS c·i l¹i cê ®á trõ 20 ®iÓm
Cuèi buæi céng ®iÓm bÞ trõ trong ngµy
"Cuèi tuÇn céng ®iÓm bÞ trõ trong tuÇn, sau ®ã lÊy 400 trõ ®i tæng ®iÓm bÞ trõ, ®iÓm cßn l¹i lµ ®iÓm thi ®ua cña líp"
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓