Chương trình Quản lý Phổ cập

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:06' 20-08-2010
Dung lượng: 425.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o yªn B¸i 2009

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o v¨n chÊn
KÕ ho¹ch danh s¸ch häc sinh ®Çu n¨m

Tröôøng: THCS NËm M­êi

Naêm hoïc: 2009 - 2010
-----™˜&™˜----- 2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
HiÖu tr­ëng: Vò Tr­êng Thµnh 2009 - 2010 Từ Đến D©n téc
2010 - 2011 Tuæi líp 6 1996 2000 Dao
2011 - 2012 Tuæi líp 7 1995 1999 H M«ng
Khèi 6 Khèi 7 Khèi 8 Khèi 9 2012 - 2013 Tuæi líp 8 1994 1998 K.Mó
2013 - 2014 Tuæi líp 9 1993 1997 Hoa
2014 - 2015 X¹ Pang
2015 - 2016 Th¸i
Líp 6A Líp 7A Líp 8A Líp 9A 2016 - 2017 Tµy
2017 - 2018 Nïng
Líp 6B Líp 7B Líp 8B Líp 9B 2018 - 2019 M­êng
2019 - 2020 Ng¸i
Líp 6C Líp 7C Líp 8C Líp 6C D¸y
Pï N¸
Líp 6D Líp 7D Líp 8D Líp 9D Nh¾ng
Gia Lai
Líp 6E Líp 7E Líp 8E Líp 9E Ba Na
Thæ
Cao Lan
DT kh¸c


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓