Sổ theo dõi sức khỏe HS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:44' 15-08-2010
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
B¶ng tæng hîp
TT BÖnh/TriÖu chøng Sè l­ît m¾c bÖnh C¶ n¨m Tû lÖ %
Th¸ng 9 Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5
1 C¶m sèt 3 3 2 5 1 3 17 18%
2 "Nhøc ®Çu, chãng mÆt" 10 5 10 11 5 4 13 58 60%
3 Viªm häng
4 Viªm phÕ qu¶n cÊp
5 §au bông 5 1 1 3 4 14 15%
6 Tiªu ch¶y
7 §au r¨ng 2 2 2%
8 Nhæ r¨ng
9 C¸c bÖnh vÒ m¾t
10 BÖnh ngoµi da
11 CÊp cøu do ngÊt
12 CÊp cøu tai n¹n
13 C¸c bÖnh kh¸c 1 1 3 5 5%
Tæng céng (L­ît) 18 10 13 16 7 10 22 96 100%
"Göi ®i tr¹m, viÖn:"
Tæng sè HS nghØ häc tõ 1-3 ngµy: 15 8 11 13 7 7 22 83
Tæng sè HS nghØ häc trªn 3 ngµy 3 2 2 3 3 13
Tæng sè HS nghØ häc do èm:

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓