Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tự soạn
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:25' 05-12-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 711
Số lượt thích: 0 người
Tiết 13
GV:Tôn Nữ Bích Vân TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG
a
A
B
A
x
A
B
A
B
M
Điểm
Đường thẳng
Tia
Đoạn thẳng
Trung điểm đoạn thẳng
A
1. Trong 3 điểm ......................... có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại
2. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua
...........................................
3. Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của ...........................................
4. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì .........................................
5. Trên tia Ox, OM = a , ON = b, nếu 0 < a < b thì ...............................................................................
điểm M nằm giữa hai điểm O và N
AM + MB = AB
hai tia đối nhau
thẳng hàng
hai điểm phân biệt
Dùng hình vẽ để trả lời từ câu 1 đến câu 7
a. Hai điểm A và C nằm ...................... đối với điểm B.
b. Hai điểm A và B nằm ........................ đối với điểm C.
c. Ba điểm .......................... thẳng hàng.
d. Ba điểm không thẳng hàng là
- ......................
- .......................
- .......................
Điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau:
khác phía
cùng phía
A, B, C
O, A, B
O, B, C
O, A, C
a. Các tia trùng nhau gốc A là ...................
Điền vào chỗ trống (.......):
Trên đường thẳng xy:
AB, AC, Ay
Ax và Ay;
Bx và By;
Cx và Cy
b. Các tia đối nhau là:
...................... ............................ ..........................
I. Tia BA và tia AB trùng nhau
II. Trong các tia BA, AB, CB không có hai tia nào đối nhau.
III. Các tia AB, AC, BC trùng nhau
Cho 3 câu :
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
sai
a) I
b) II
đúng
c) I và II
sai
sai
d) II và III
Kể cả các tia chưa đặt tên, trên hình vẽ có tất cả là :
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
sai
a) 9 tia

b) 12 tia
sai
c) 4 tia
sai
đúng
d) 18 tia
Trên hình vẽ có tất cả là :
a. 5 đoạn thẳng
b. 6 đoạn thẳng
c. 3 đoạn thẳng
d. 8 đoạn thẳng
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Điền vào chỗ trống (.......):
a. Đoạn thẳng OA không cắt đoạn thẳng .............
b. Đoạn thẳng OB cắt các đoạn thẳng : ...............................................
BC
OA, OC, BA, BC, AC
a. Hai tia phân biệt có gốc chung là
hai tia đối nhau


Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trước mỗi câu:
b. Hai tia có một điểm gốc chung và một điểm chung khác nữa là hai tia trùng nhau
Chẳng hạn
S
Đ
c. Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau
d. Nếu IM = IN thì I là trung điểm của MN
S
S
Chẳng hạn
A
x
y
Chẳng hạn
Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trước mỗi câu:
Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết qủa đúng:
a. Độ dài đoạn thẳng CA là
b. Độ dài đoạn thẳng BD là
c. Độ dài đoạn thẳng AD là
d. Độ dài đoạn thẳng AD
dài hơn đoạn thẳng CB là
Độ dài đoạn thẳng AB bằng 5 cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho BC bằng 2cm. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD bằng 6cm.
Vẽ hình theo diễn đạt sau
Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng
a. Vẽ đường thẳng MN
b. Vẽ tia MP
c. Vẽ đoạn thẳng NP
d. Vẽ điểm A nằm giữa N và P
e. Vẽ tia AM
Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm. Trên tia AB lấy điểm I sao cho AI = 4 cm
Giải:
Trên tia AB vì AI < AB ( 4cm < 8cm) nên điểm I nằm giữa hai điểm A và B
b. So sánh IA và IB
a. Điểm I có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?
Giải:
Vì điểm I nằm giữa hai điểm A và B nên
IA + IB = AB
Suy ra : IB = AB - IA = 8 cm – 4 cm = 4 cm
Vậy IA = IB (= 4 cm)
c. Điểm I có phải là trung điểm của AB không? Vì sao?
Giải:
Vì điểm I nằm giữa hai điểm A, B và
IA = IB nên I là trung điểm của AB.
- Ôn kỹ lý thuyết
- Làm bài 3, 5, 7, 8 trang 127 sgkTrên tia Ox, xác định hai điểm C, D sao cho OC < OD. Gọi A, B lần lượt là trung điểm của OC, OD. Chứng minh rằng:
Có thể trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây (hình a)
Có thể trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây (hình b)

Em hãy vẽ sơ đồ trồng:
a. 16 cây thành 8 hàng , mỗi hàng 4 cây
b. 20 cây thành 8 hàng , mỗi hàng 5 cây
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT
 
Gửi ý kiến