PPCT Văn Sử địa phương

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:37' 07-01-2010
Dung lượng: 26.2 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 816/SGDĐT-GDTrH
V/v dạy Lịch sử địa phương
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Yên Bái, ngày 22 tháng 9 năm 2008Kính gửi: - Các Phòng GD&ĐT;
- Các trường THPT;
- Các trường liên cấp 2- 3.

Thực hiện khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm học 2008- 2009; Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảng dạy Lịch sử địa phương như sau:
Về tài liệu giảng dạy:
Vẫn sử dụng “Tập bài giảng Lịch sử địa phương tỉnh Yên Bái” do Sở GD&ĐT Yên Bái biên soạn năm 1999.
Về nội dung bài dạy cho từng tiết:

LỚP
SỐ TIẾT THEO KHUNG PPCT MỚI
NỘI DUNG DẠY

6
1 tiết
Bài 1: Yên Bái- Quê hương, con người và truyền thống lịch sử (trọng tâm phần III, IV).

7
3 tiết
- Tiết 1
- Tiết 2 + 3

- Bài đọc thêm: Bài 1 (nay chuyển sang dạy chính thức): Địa danh, địa giới Yên Bái trong lịch sử.
- Bài 2: Ngành nghề truyền thống và văn hóa các dân tộc Yên Bái.

8
1 Tiết
- Bài 3: Yên Bái trong đấu tranh chống cuộc xâm lược vũ trang và ách thống trị của thực dân Pháp (Cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX).

9
2 tiết
- Tiết 1
- Tiết 2

- Bài 4: Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
- Bài 5: Xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng ở Yên Bái (trọng tâm phần 1,2 trong II) + Bài 6: Yên Bái trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945- 1954 (trọng tâm phần 2,3).


Sở đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc công văn này, trong khi triển khai nếu có vướng mắc cần báo cáo Sở (qua phòng GDTrH) để có hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu : VP, phòng GDTrH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCĐặng Quang Khánh


PHÒNG GD&ĐT VĂN CHẤN
Số 05/PGD-ĐT- SAO Y BẢN CHÍNH (Ngày 29/9/2008- PTP Lê Quang Minh- đã ký)

UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 01/SGDĐT-GDTrH
V/v dạy Ngữ văn địa phương THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Yên Bái, ngày 02 tháng 01 năm 2009


Kính gửi: - Các Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường PTLC …;…

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/11/2008 của Giám đốc Sở GD&ĐT V/v ban hành tài liệu Ngữ văn địa phương THCS dùng cho HS và GV Ngữ văn THCS trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2008- 2009; thực hiện khung PPCT của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm học 2008- 2009; Sở GD&&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảng dạy Ngữ văn địa phương THCS như sau:
Về tài liệu giảng dạy:
Sử dụng tài liệu Ngữ văn địa phương THCS (Dành cho học sinh THCS tỉnh Yên Bái; Dành cho GV Ngữ văn THCS tỉnh Yên Bái) đã được ban hành theo Quyết định số 363/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/11/2008
Về nội dung bài dạy cho từng tiết: thực hiện theo PPCT sau:

Lớp 6 (cả năm: 5 tiết)
Học kỳ I (2 tiết)
TIẾT
MÔN
TÊN BÀI

70
Văn- Tập làm văn
Bài 2: Sinh hoạt văn hóa dân gian của các dân tộc Yên Bái.

71
Văn- Tập làm văn
- Bài 3: Di tích, danh- thắng Yên Bái.


Học kỳ II (3 tiết)
TIẾT
MÔN
TÊN BÀI

87
Tiếng Việt
Bài 1: Tìm hiểu các lỗi chính tả phổ biến ở Yên Bái về các cặp phụ âm đầu dễ lẫn (không có quy tắc viết).

139
Văn- Tập làm văn
- Bài 5: Tổng hợp kết quả sưu tầm văn hóa dân gian Yên Bái. Tổng kết văn hóa dân gian Yên Bái.

140
Văn- Tập làm văn
- Bài 6: Truyện cổ dân gian Yên Bái.


Lớp 7 (cả năm: 6 tiết
 
Gửi ý kiến