Tong hop KQ DG, XL giao vien hang thang_Mau 1b

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:59' 07-01-2010
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Phßng GD & §T V¨n chÊn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 1b
Tr­êng THCS NËm M­êi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
"Tæng hîp kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn hµng th¸ng"
Th¸ng: N¨m häc: 2009 - 2010

TT Hä vµ tªn N¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n ®µo t¹o "KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i" "Kh«ng ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i" Ghi chó
"PhÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc, lèi sèng" KiÕn thøc KÜ n¨ng s­ ph¹m XÕp lo¹i chung
Tèt Kh¸ TB KÐm Tèt Kh¸ TB KÐm Tèt Kh¸ TB KÐm Tèt Kh¸ TB KÐm
A- Biªn chÕ
1 NguyÔn H÷u §iÖp 1983 C§ To¸n Lý
2 Hµ Trung Kiªn 1983 C§ To¸n Lý
3 D­¬ng Trung Nguyªn 1981 C§ To¸n Lý
4 TrÇn Xu©n Thuû 1986 C§ Ho¸ Sinh
5 Hµ ThÞ TiÖm 1985 C§ To¸n Lý
6 TrÇn TiÕn Ph­¬ng 1977 §H KTCN
7
8
9
10
B- Hîp ®ång
1
2
3
4

Céng THCS
Ghi chó:
"- Gi¸o viªn ®i t¨ng c­êng ®ang h­ëng l­¬ng t¹i ®¬n vÞ nµo th× ®¬n vÞ ®ã cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i vµ tæng hîp"
- §¶m b¶o xù thèng nhÊt gi÷a kÕt qu¶ xÕp lo¹i trªn phiÕu vµ tæng hîp vµo danh s¸ch
- B¶n nµy l­u t¹i tr­êng
Ngµy….th¸ng……n¨m 200…
Ng­êi lËp danh s¸ch tæ tr­ëng chuyªn m«nD­¬ng Trung Nguyªn NguyÔn H÷u §iÖp
 
Gửi ý kiến