Thông tin chung_Mẫu 2a

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:40' 07-01-2010
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o "PhiÕu ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn" 2a
Tr­êng: THCS NËm M­êi N¨m häc: 200 …- 200….

Th«ng tin chung
1. Hä vµ tªn:…………… ……………………………………………………………………………………..
"2. Ngµy, th¸ng n¨m sinh: " ………………………………….: giíi tÝnh: ……………………………………….
3. C«ng viÖc ®­îc giao:…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
4. N¨m vµo ngµnh:…………………………….; ……………………………….. Sè n¨m d¹y ë bËc häc: …………………….

"KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i cuèi n¨m"
Häc kú I Häc kú II Cuèi n¨m
§iÓm XÕp lo¹i Kh«ng xÕp lo¹i §iÓm XÕp lo¹i Kh«ng xÕp lo¹i §iÓm XÕp lo¹i Kh«ng xÕp lo¹i


§¸nh gi¸ chung
"* NhËn xÐt cña tæ chuyªn m«n( Ghi ­u, khuyÕt ®iÓm trªn tõng lÜnh vùc dùa trªn c¸c minh chøng):"
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
* NhËn xÐt cña HiÖu tr­ëng( NÕu cã)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
"* ý kiÕn cña gi¸o viªn ( ®ång ý hoÆc b¶o l­u ý kiÕn, ®Ò xuÊt nguyÖn väng):"
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ngµy……..th¸ng……..n¨m 20
Gi¸o viªn Tæ tr­ëng tæ CM HiÖu tr­ëng
"(Ký, ghi râ hä tªn)" "(Ký, ghi râ hä tªn)" "(Ký, ghi râ hä tªn)"
 
Gửi ý kiến