Mẫu Thông tin chung 1a

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:13' 04-01-2010
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o "PhiÕu ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn" 1a
Tr­êng: THCS NËm M­êi Th¸ng:………n¨m häc 20….- 20……

Th«ng tin chung
1. Hä vµ tªn: ……………………………………………………………………………………..
"2. Ngµy, th¸ng n¨m sinh: " ………………………………….: giíi tÝnh: ……………………………………….
3. C«ng viÖc ®­îc giao: …………………………………………………………………………………….
4. N¨m vµo ngµnh: ……………………………….. Sè n¨m d¹y ë bËc häc: …………………….

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i
A. §¸nh gi¸ tõng lÜnh vùc: ( Ghi ®iÓm dùa vµo c¸c minh chøng):
"1. LÜnh vùc 1: PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng"
Yªu cÇu Tiªu chÝ Tù ®¸nh gi¸ Tæ chuyªn m«n HiÖu tr­ëng Ghi chó
§iÓm XL §iÓm XL §iÓm XL
"1. NhËn thøc t­ t­ëng chÝnh trÞ, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng d©n, mét nhµ gi¸o ®èi víi nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc" a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 1
"2. ChÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc" a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 2
"3. ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ngµnh, quy ®Þnh cña tr­êng, kØ luËt lao ®éng" a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 3
"4. Cã ®¹o ®øc, nh©n c¸ch vµ lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng cña nhµ gi¸o, cã ý thøc phÊn ®Êu v­¬n lªn trong nghÒ nghiÖp;" a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 4
"5. Trung thùc trong c«ng t¸c, ®oµn kÕt trong quan hÖ víi ®ång nghiÖp; tËn t×nh phôc vô nh©n d©n vµ häc sinh;" a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 5
§iÓm lÜnh vùc 1 Céng ®iÓm 5 yªu cÇu

2. LÜnh vùc II: KiÕn thøc
Yªu cÇu Tiªu chÝ Tù ®¸nh gi¸ Tæ chuyªn m«n HiÖu tr­ëng Ghi chó
§iÓm XL §iÓm XL §iÓm XL
1. KiÕn thøc c¬ b¶n chuyªn ngµnh a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 1
"2. KiÕn thøc vÒ t©m lý häc s­ ph¹m vµ t©m lý häc løa tuæi, gi¸o dôc häc theo tõng bËc häc ®­îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y;" a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 2
"3. KiÕn thøc vÒ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña häc sinh." a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 3
"4. KiÕn thøc phæ th«ng vÒ chÝnh trÞ, x· héi vµ nh©n v¨n, kiÕn thøc liªn quan ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin, ngo¹i ng÷, tiÕng d©n téc." a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 4
"5. KiÕn thøc ®Þa ph­¬ng vÒ nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña ®Þa ph­¬ng n¬i gi¸o viªn c«ng t¸c." a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 5
§iÓm lÜnh vùc 2 Céng ®iÓm 5 yªu cÇu
3. LÜnh vùc III: KÜ n¨ng s­ ph¹m
Yªu cÇu Tiªu chÝ Tù ®¸nh gi¸ Tæ chuyªn m«n HiÖu tr­ëng Ghi chó
§iÓm XL §iÓm XL §iÓm XL
"1. LËp kÕ häach d¹y häc, so¹n gi¸o ¸n theo h­íng ®æi míi" a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 1
2. Tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp ph¸t huy ®­îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 2
3. C«ng t¸c chñ nhiÖm líp vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 3
"4. Thùc hiÖn th«ng tin hai chiÒu trong qu¶n lý chÊt l­îng gi¸o dôc; cã kü n¨ng giao tiÕp, øng xö cã v¨n ho¸ víi häc sinh, ®ång nghiÖp, phô huynh vµ céng ®ång." a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 4
"5. X©y dùng, b¶o qu¶n vµ sö dông cã hiÖu qu¶ hå s¬ gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y" a
b
c
d
§iÓm yªu cÇu 5
§iÓm lÜnh vùc 3 Céng ®iÓm 5 yªu cÇu

B. §¸nh gi¸ chung hµng th¸ng:
* Tæng ®iÓm cña 03 lÜnh vùc: ®iÓm; xÕp lo¹i:
"* NhËn xÐt cña tæ chuyªn m«n( Ghi ­u, khuyÕt ®iÓm trªn tõng lÜnh vùc dùa trªn c¸c minh chøng):"
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tæng ®iÓm: ; XÕp lo¹i: Kh¸
* NhËn xÐt cña HiÖu tr­ëng( NÕu cã)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
"* ý kiÕn cña gi¸o viªn ( ®ång ý hoÆc b¶o l­u ý kiÕn, ®Ò xuÊt nguyÖn väng):"
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ngµy……..th¸ng……..n¨m 20
Gi¸o viªn Tæ tr­ëng tæ CM HiÖu tr­ëng
"(Ký, ghi râ hä tªn)" "(Ký, ghi râ hä tªn)" "(Ký, ghi râ hä tªn)"
 
Gửi ý kiến