Mẫu bảng tổng hợp SL, CL

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:24' 04-01-2010
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
"B¶ng tæng hîp sè l­îng, chÊt l­îng häc sinh"
"Häc kú …., n¨m häc:…………………."
Líp: N¨m sinh Tæng sè häc sinh Trong ®ã HS n÷
STT M«n XÕp lo¹i häc lùc trung b×nh c¸c m«n häc Tæng céng
Giái Kh¸ TB YÕu 19…..
TS N÷ TS N÷ TS N÷ TS N÷ TS N÷ 19…..
1 To¸n 19…..
2 Lý 19….
3 Ho¸ 19….
4 Sinh Céng
5 Ng÷ v¨n Tæng hîp h¹nh kiÓm vµ häc lùc
6 LÞch sö H¹nh kiÓm Häc lùc
7 §Þa lý Lo¹i Tæng sè TØ lÖ % N÷ Lo¹i Tæng sè TØ lÖ % N÷
8 GDCD Tèt Giái
9 C«ng nghÖ Kh¸ Kh¸
10 ThÓ dôc TB TB
Céng YÕu YÕu
Céng Céng
STT M«n Tæng hîp ®iÓm thi Tæng céng
§iÓm d­íi 5 §iÓm 5 - 6 §iÓm 7 - 8 §iÓm 9 - 10
1 To¸n
2 Lý
3 Ho¸ "NËm M­êi, ngµy ………th¸ng……….n¨m 200.."
4 Sinh Gi¸o viªn chñ nhiÖm
5 Ng÷ v¨n
6 LÞch sö
7 §Þa lý
8 GDCD
9 C«ng NghÖ
Céng
 
Gửi ý kiến