Bảng chấm công

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:45' 20-08-2010
Dung lượng: 3.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Phßng GD & §T V¨n ChÊn
Tr­êng THCS NËm M­êi
B¶ng chÊm c«ng
Th¸ng…..n¨m 2007
STT Hä vµ tªn Ký
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Vò Tr­êng Thµnh
2 Vò Quèc C«ng
3 NguyÔn H÷u §iÖp
4 NguyÔn ThÞ H­êng
5 Hµ Trung Kiªn
6 D­¬ng Trung Nguyªn
7 Phïng ThÞ §µo
8 Chu ChÝ Toµn
9 NguyÔn Xu©n Lu©n
10 TrÇn Minh Th¾ng
11 Hµ ThÞ TiÖm
12 Bµn Ton N¸y
13 V× V¨n LuËn
14 TrÇn Xu©n Thñy
15 NguyÔn Thanh H¶i
16 TriÖu ThÞ HuÕ

"NËm M­êi, ngµy th¸ng n¨m 2007"
Ng­êi lËp HiÖu tr­ëng

No_avatar

Anh/ Chị/ Em có thể tham khảo thêm một số web chuyên về excel để tự lập cho mình một bảng chấm công chuyên nghiệp nhé.

Ví dụ như:

Diễn đàn Giaiphapexcel

Bảng chấm công của Webkynang.vn

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓