Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Thiết kế trang Web >

Cách Tạo file Excel liên kết thành viên

7Kho xin chia sẻ Cách Tạo file Excel liên kết thành viên như sau:

Cách làm:
- Mở Excel tạo sẵn các Sheet (VD: Thành viên THCS, TH, MN...)

- Vào thành viên (VD: http://7kho.violet.vn/user/listblogmember) sẽ thấy thông tin thành viên

- Copy tên (Ở đó có sẵn link Thông tin thành viên) dán vào Excel
- Copy địa chỉ website (Có sẵn link ở đó rồi) dán vào Excel (trên cột khác cột lúc nãy)
- Hoàn thành sản phẩm, bạn đưa lên GooleDocx (Cách đưa file Excel lên GooleDocx Ở ĐÂY) rồi lấy code về dùng.
Cách này theo tôi dễ làm hơn cách của thầy Thiệu. Ưu điểm: Nhấn vào tên TV thì xem được thông tin của TV đó; nhấn vào link địa chỉ web thì đến được trang web đó.
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 22:54 03/05/2011
Số lượt xem: 4361
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Cách Tạo file Excel liên kết thành viên.

Đây là cách rất hay để tỏ lòng thành với các thành viên mà lại không phải tạo ra mã code dài lê thê làm web nặng. Thầy cô thử nhé! Hay lăm!

Avatar
Gửi thầy Điệp !Khi đưa Flei Excel nó ko hiện hết bảng Excel, muốn xem phải nhấn vào mũi tên phải hoặc trái.Có cách nào hiện hết bảng Excel ko thầy 
Avatar
Cảm ơn Hữu Điệp rất nhiều. Link File kimdong nhờ bạn gửi lên mạng đã nhận được. Soong không biết có phải vì bạn đã đổi tên file hay không mà chưa làm được menu dọc như trang của bạn. File mmenu.js thì tôi đã gửi lên và đã có link rồi. Bạn có thể gửi lại Link khác với tên File như cũ có được không. Tạm biệt. Mong được giao lưu nhiều hơn nữa.
Avatar
Gửi thầy Lê Văn Bình: Bản thân một file Excel có rất nhiều cột và dòng, thêm nữa cơ chế của GoogleDocx là hiển thị đầy đủ file đã đưa lên. Do đó không có cách nào để hiển thị hết file Excel được. Có chăng nếu muốn ẩn những dòng hoặc cột Excel không cần thiết thì khi làm trong excel thầy bôi đen các cột hoặc dòng thừa -> Chuột phải lên đó -> Chọn Hide để ẩn đi. Sau đó mới up lên GoogleDocx thì các dòng hoặc cột thừa đó không hiển thị lên nữa!
Avatar

Thầy  Lê Dõng sửa tên menu nhanh ở trong file mmenu.js: (Chỗ tôi bôi đen tên 7KHO và mã màu ff9966_Màu trang của tôi)

if (typeof window.attachEvent=='object'){
document.write('<!--[if lte IE 6]>\n'+
'<script type="text/javascript">\n'+
'var ie6_or_less=1;\n'+
'<\/script>\n'+
'<![endif]-->\n'+
'<!--[if lt IE 5.5]>\n'+
'<script type="text/javascript">\n'+
'var less_than_ie5_5=1;\n'+
'<\/script>\n'+
'<![endif]-->')
}

var menu=[], resizereinit=true;
function truebody(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body;
}

function getedge(o, is_top){
var edge;
if (is_top)
edge=window.pageYOffset? window.pageYOffset : truebody().scrollTop? truebody().scrollTop : 0;
else{
edge=o.menupos=='left'? 0 : truebody().clientWidth? truebody().clientWidth : window.innerWidth&&truebody().offsetHeight<=window.innerHeight? window.innerWidth : window.innerWidth? window.innerWidth-20 : 0;
edge+=window.pageXOffset? window.pageXOffset : truebody().scrollLeft? truebody().scrollLeft: 0;
}
return edge;
}

function keep_in_view(o){
if(o.keepinview){
if(o.m.ft){
o.m.ft=0;
o.m.topP=o.m.offsetTop;
o.m.ltop=0;
}
var pt=getedge(o, 'top'), ks=typeof o.keepinview=='number'&&o.keepinview<o.m.topP&&o.keepinview>0? o.keepinview : o.m.topP, smooth=0;
if (pt!=o.m.ltop){
if(o.menupos=='top')
o.m.style.visibility='hidden';
smooth = pt>o.m.topP-ks? .2 * (pt - o.m.ltop - o.m.topP + ks) : o.m.ltop>0? -.2 * o.m.ltop : 0;
smooth = smooth > 0 ? Math.ceil(smooth) : Math.floor(smooth);
}
else if(o.menupos=='top')
o.m.style.visibility='';
o.m.style.top=(o.m.style.top? parseInt(o.m.style.top) : o.m.topP)+smooth+'px';
o.m.ltop += smooth;
}
if(o.menupos=='top'){
if(typeof o.menuleft=='string'){
o.m.style.left=o.menuleft
o.m.style.marginLeft=Math.floor(o.m.getElementsByTagName('div')[0].offsetWidth/-2)+'px';
o.lleft=o.m.offsetLeft;
}
o.m.style.marginLeft=0;
o.m.style.left=o.lleft+(window.pageXOffset? window.pageXOffset : truebody().scrollLeft? truebody().scrollLeft: 0)+'px';
}
else
o.m.style.left=getedge(o)-(o.menupos=='right'? o.m.offsetWidth : 0)+'px';
}
function move(el, num){
el.getElementsByTagName('div')[0].style[el.menupos]=parseInt(el.getElementsByTagName('div')[0].style[el.menupos])+num+'px';
if(el.menupos=='right'){
if(el.kviewtype=='absolute')
el.style.left=parseInt(el.style.left)-num+'px';
el.style.width=parseInt(el.style.width)+num+'px';
}
if(num>0)
el.moving=setTimeout(function(){movein(el)}, el.menuspeed)
else
el.moving=setTimeout(function(){moveout1(el)}, el.menuspeed)
}
function movein(el){
var m1=parseInt(el.getElementsByTagName('div')[0].style[el.menupos]);
if(el.moving)
clearTimeout(el.moving);
if (m1<-1*el.borderwidth)
move(el, Math.min(-1*m1-el.borderwidth, 10));
}
function moveout(el){
if(el.moving)
clearTimeout(el.moving);
el.moving=setTimeout(function(){moveout1(el)}, el.menupause);
}
function moveout1(el){
var aw=el.menupos=='top'? el.b.offsetHeight : el.b.offsetWidth, m1=el.getElementsByTagName('div')[0];
if(el.moving)
clearTimeout(el.moving);
if (parseInt(m1.style[el.menupos])>aw-(el.menupos=='top'? m1.offsetHeight : m1.offsetWidth)+10)
move(el, -10);
else {
m1.style[el.menupos]=aw-(el.menupos=='top'? m1.offsetHeight : m1.offsetWidth)+'px';
if(el.menupos=='right'){
el.style.width=aw+'px';
if(el.kviewtype=='absolute'){
var ed=truebody().clientWidth? truebody().clientWidth : window.innerWidth&&truebody().offsetHeight<=window.innerHeight? window.innerWidth : window.innerWidth? window.innerWidth-20 : 0;
ed+=window.pageXOffset? window.pageXOffset : truebody().scrollLeft? truebody().scrollLeft: 0;
el.style.left=ed-el.offsetWidth+'px';
}
}
}
}
function to_em(n, o){
return Math.round((n/(16*parseInt(o.fontsize)/100))*1000)/1000;
}
function getrows(o){
var r=o.menuItems.length+(o.wrapbar? 1 : 0);
for (var i_tem = 0; i_tem < o.menuItems.length; i_tem++)
if (o.menuItems[i_tem][4]&&o.menuItems[i_tem][4]=='no')
r--;
return r;
}
function make_bar(o){
var bt=o.menupos=='right'||o.menupos=='top'? '<tr>' : '';
bt+='<td id="'+o.id+'bar" '+(o.menupos=='top'? 'colspan="'+o.d_colspan : 'rowspan="'+getrows(o))+'">'
if (!/<img/.test(o.bartext.toLowerCase())){
for (var i_tem = 0; i_tem < o.bartext.length-(o.menupos=='top'? 1 : 0); i_tem++)
bt+=o.menupos=='top'&&o.bartext.charAt(i_tem)==' '? '\u00a0 ' : o.menupos=='top'? o.bartext.charAt(i_tem)+' ' : '<br>'+o.bartext.charAt(i_tem);
bt+=o.menupos=='top'? o.bartext.charAt(o.bartext.length-1)+'</td>' : '<br>\u00a0</td>';
}
else
bt+=o.bartext+'</td>'
return bt+(o.menupos=='right'? '\n' : '</tr>\n');
}

function make_style(o){
if(o.user_defined_stylesheet&&!o.design_mode)
return '';
var sheet=''
sheet+='#'+o.id+' {\n'+
(o.menupos=='top'? 'top:0;\n' : 'top:'+o.menutop+'px; /*set initial Height from top*/\n')+
(o.menupos=='top'? 'left:'+o.menuleft+(typeof o.menuleft=='number'? 'px' : '')+';\n' : '')+
(o.menupos=='right'&&o.kviewtype=='fixed'? 'right:0;\n' : '')+
'position:'+o.kviewtype+';\n'+
'overflow:'+(o.menupos=='right'? 'hidden' : 'visible')+';\n'+
'z-index:100;\n'+
(o.menupos=='left'? 'left:0;\n' : '')+
'}\n'+
'#'+o.id+' div {\n'+
'border-width:'+(typeof o.outbrdwidth=='number'? o.outbrdwidth+'px' : o.outbrdwidth)+'; /*Menu\'s outer border*/\n'+
'border-style:'+o.outbrdstyle+';\n'+
(o.outbrdcolor=='none'? '' : 'border-color:'+o.outbrdcolor+';\n')+
'position:absolute;\n'+
'color:white;\n'+
'background-color:white;\n'+
'}\n'+
'#'+o.id+' table {\n'+
'border:'+o.borderwidth+'px '+o.borderstyle+' '+o.bordercolor+'; /*Menu\'s inner border*/\n'+
(o.menupos=='top'? 'border-left-width:0;\n' : '')+
(o.menupos=='top'? 'border-bottom-width:0;\n' : '')+
'font-family:'+o.menufont+', sans-serif; /*Overall font for Menu*/\n'+
'font-size:'+o.fontsize+';\n'+
'border-collapse:collapse;\n'+
'background-color:'+(o.allowtransparent? 'transparent' : o.bordercolor)+';\n'+
'width:'+to_em(o.barwidth+o.hdingwidth+o.borderwidth*(o.d_colspan+2), o)+'em;\n'+
'}\n'+
'#'+o.id+' td { /*Characteristics for cells in the menu table - do not specify width here*/\n'+
'border-bottom:'+o.borderwidth+'px '+o.borderstyle+' '+o.bordercolor+';\n'+
'border-left:'+o.borderwidth+'px '+o.borderstyle+' '+o.bordercolor+';\n'+
'height:'+to_em(o.linkheight, o)+'em;\n'+
'padding:0;\n'+
'margin:0;\n'+
'text-align:'+o.linktxtalign+';\n'+
'}\n'+
'#'+o.id+' #'+o.id+'bar { /*Characteristics for initially visible \'draw\' bar (the vertical cell)*/\n'+
(o.menupos=='top'? 'height:' : 'width:')+to_em(o.barwidth+(document.all||o.menupos=='top'? o.borderwidth*2 : 0), o)+'em;\n'+
'background-color:'+o.barbgcolor+';\n'+
'color:'+o.barcolor+';\n'+
'font-weight:'+o.barfontweight+';\n'+
'text-align:'+o.baralign+';\n'+
(o.menupos=='top'? '' : 'border-width:0;\n')+
'cursor:default;\n'+
'}\n'+
'#'+o.id+' .heading { /*Characteristics for heading cells in the menu table*/\n'+
'height:'+to_em(o.hdingheight, o)+'em;\n'+
'color:'+o.hdingcolor+';\n'+
'font-weight:'+o.hdingfontweight+';\n'+
'text-indent:'+o.hdingindent+'ex;\n'+
'background-color:'+o.hdingbgcolor+'; /*Background Color for menu headings */\n'+
'width:'+to_em(o.hdingwidth, o)+'em; /*This will be the menu body width. This'+(o.menupos!='top'? ' (plus #'+o.id+'bar width for left and right menus)' : '')+' and 4 times the border width should also be the menu table\'s approximate width*/\n'+
'vertical-align:'+o.hdingvalign+';\n'+
'text-align:'+o.hdingtxtalign+';\n'+
'border-left-color:'+o.hdingbgcolor+';\n'+
'border-left-style:solid;\n'+
'}\n'+
(o.wrapbar&&o.menupos!='top'? '#'+o.id+' #'+o.id+'lastrow {\n'+
'height:'+to_em(o.barwidth, o)+'em;\n'+
'background-color:'+o.barbgcolor+';\n'+
'border-width:0;\n'+
'margin:0 0 '+o.borderwidth+'px '+o.borderwidth+'px;\n'+
'}\n' : o.menupos!='top'? '#'+o.id+' #'+o.id+'lastrow {\n'+
'border-bottom-width:0;\n'+
'margin:0 0 '+o.borderwidth+'px '+o.borderwidth+'px;\n'+
'}\n' : '')+
'#'+o.id+' a {\n'+
'width:100%;\n'+
'height:100%;\n'+
'display:block;\n'+
'padding-top:'+to_em(o.linktopad, o)+'em;\n'+
'}\n';
if(o.design_mode){
if(document.getElementById('ooostyle'))
alert('Only one menu\'s script generated styles may be displayed at a time!\n\nCurrently showing '+document.getElementById('ooostyle').tell+'\'s stylesheet\n\n(or there is a syntax error - most\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0likely in the menuItem.js file)');
else{
var isusing=o.user_defined_stylesheet? ' not' : '';
var sw=(window.innerWidth? window.innerWidth : truebody().clientWidth)/1.5;
document.write('<textarea id="ooostyle" cols="'+Math.floor(sw/8)+'" rows="65" wrap="off" style="margin-left:-'+Math.floor(sw/2)+'px;overflow:auto;position:absolute;top:10px;left:50%;z-index:1000;">\n')
document.write('\/* '+o.id+'\'s Script Generated Styles: */\n\/* '+o.id+' is'+isusing+' currently using these via the script */\n\n'+sheet);
document.write('\n\/* End '+o.id+'\'s Script Generated Styles */');
document.write('</textarea>')
document.getElementById('ooostyle').tell=o.id;
}
}
if(!o.user_defined_stylesheet)
return '<style type="text/css">\n'+sheet+'</style>';
return '';
}
function make_style_make_menu(o, s){
if(s){
if(!o.id) {alert('a unique id is required for each menu');return;};
if(!o.menuItems||o.menuItems.constructor!=Array) {alert('an array of menu items is required for each menu');return;};
if(!o.menutop) {o.menutop=150};
if(!o.menuleft) {o.menuleft='50%'};
if(!o.keepinview&&typeof o.keepinview=='boolean')
o.keepinview=false;
else if(!o.keepinview) {o.keepinview=30};
if(!o.menuspeed) {o.menuspeed=20};
if(!o.menupause) {o.menupause=500};
if(!o.d_colspan) {o.d_colspan=2};
if(!o.allowtransparent) {o.allowtransparent=true};
if(!o.barwidth) {o.barwidth=22};
if(!o.hdingwidth) {o.hdingwidth=149};
if(!o.hdingheight) {o.hdingheight=22};
if(!o.hdingindent) {o.hdingindent=1};
if(!o.linkheight) {o.linkheight=16};
if(!o.outbrdwidth) {o.outbrdwidth=0};
if(!o.outbrdcolor) {o.outbrdcolor="none"};
if(!o.outbrdstyle) {o.outbrdstyle="none"};
if(!o.borderwidth) {o.borderwidth=1};
if(!o.bordercolor) {o.bordercolor="blue"};
if(!o.borderstyle) {o.borderstyle="solid"};
if(!o.barcolor) {o.barcolor="white"};
if(!o.barbgcolor) {o.barbgcolor="#ff9966"};
if(!o.barfontweight) {o.barfontweight="bold"};
if(!o.baralign) {o.baralign="center"};
if(!o.menufont) {o.menufont="verdana"};
if(!o.fontsize) {o.fontsize="80%"};
if(!o.hdingcolor) {o.hdingcolor="white"};
if(!o.hdingbgcolor) {o.hdingbgcolor="#170088"};
if(!o.hdingfontweight) {o.hdingfontweight="bold"};
if(!o.hdingvalign) {o.hdingvalign="middle"};
if(!o.hdingtxtalign) {o.hdingtxtalign="left"};
if(!o.linktopad) {o.linktopad=0};
if(!o.linktxtalign) {o.linktxtalign="left"};
if(!o.linktarget) {o.linktarget=""};
if(!o.menupos) {o.menupos="left"};
if(!o.bartext) {o.bartext="MENU NHANH 7KHO"};
if(!o.user_defined_stylesheet) {o.user_defined_stylesheet=false};
if(!o.user_defined_markup) {o.user_defined_markup=false};
if(!o.design_mode) {o.design_mode=false};
if(!o.wrapbar) {o.wrapbar=false};
if(!o.kviewtype) {o.kviewtype='absolute'};
if(typeof ie6_or_less!='undefined')
o.kviewtype='absolute';
else if(o.menupos=='top'&&o.kviewtype=='absolute')
o.kviewtype='fixed';
while(!o.menuItems[o.menuItems.length-1])
o.menuItems.length=o.menuItems.length-1;
document.write(make_style(o));
return;
}
else {
if(o.design_mode||!o.user_defined_markup){
var hw=o.hdingwidth;

var tb='<div id="'+o.id+'" onmouseover="movein(this);" onmouseout="moveout(this);"><div><table>\n';
tb+=o.menupos=='right'? make_bar(o) : '';
for (var i_tem = 0; i_tem < o.menuItems.length; i_tem++){
if ((o.menupos=='top'&&i_tem==0)||i_tem>0&&(!o.menuItems[i_tem-1][4]||o.menuItems[i_tem-1][4]!=='no'))
tb+='<tr>'
if (o.menuItems[i_tem][1]&&o.menuItems[i_tem][1]!==''){
tb+='<td '+(i_tem==o.menuItems.length-1&&!o.wrapbar&&o.menupos!='top'? 'id="'+o.id+'lastrow" ' : '')+'colspan="'+(o.menuItems[i_tem][3]&&o.menuItems[i_tem][3]!==''? o.menuItems[i_tem][3] : o.d_colspan)+'"><a href="'+o.menuItems[i_tem][1]+'" target="'+(o.menuItems[i_tem][2]? o.menuItems[i_tem][2] : o.linktarget)+'">'+o.menuItems[i_tem][0]+'</a></td>'
}
else
tb+='<td '+(i_tem==o.menuItems.length-1&&!o.wrapbar&&o.menupos!='top'? 'id="'+o.id+'lastrow" ' : '')+'class="heading" '+(o.menuItems[i_tem][3]&&o.menuItems[i_tem][3]!==''&&o.menuItems[i_tem][3]!==o.d_colspan? 'style="width:'+to_em(hw*o.menuItems[i_tem][3]/o.d_colspan, o)+'em;'+(i_tem>0&&o.menuItems[i_tem-1][4]&&o.menuItems[i_tem-1][4]=='no'? 'border-left-width:0;margin-left:'+o.borderwidth+'px;' : '')+'" ' : '')+'colspan="'+(o.menuItems[i_tem][3]&&o.menuItems[i_tem][3]!==''? o.menuItems[i_tem][3] : o.d_colspan)+'">'+o.menuItems[i_tem][0]+'</td>'
if (!o.menuItems[i_tem][4]||o.menuItems[i_tem][4]!=='no')
tb+=o.menupos=='left'&&i_tem==0? make_bar(o) : '</tr>\n';
}
tb+=o.wrapbar&&o.menupos!='top'? '<tr><td id="'+o.id+'lastrow" colspan="'+o.d_colspan+'">\u00a0</td></tr>\n' : '';
tb+=o.menupos=='top'? make_bar(o) : '';

if(!o.user_defined_markup)
document.write(tb+'</table></div></div>')
}
if(o.design_mode)
document.getElementById('ooostyle').value+='\n\n<!-- The Markup for '+o.id+' -->\n\n'+tb+'</table></div></div>\n\n<!-- End '+o.id+'\'s Markup -->'
o.m=document.getElementById(o.id);
var b=document.getElementById(o.id+'bar');
o.m.b=b;
o.m.ft=1;
o.m.menupos=o.menupos;
o.m.menupause=o.menupause;
o.m.menuspeed=o.menuspeed;
o.m.borderwidth=o.borderwidth;
o.m.kviewtype=o.kviewtype;
resizevent(o);
if(o.menupos=='top'&&typeof window.attachEvent=='object'&&typeof ie6_or_less!='undefined')
window.attachEvent('onscroll', function(){o.m.style.visibility='hidden';});
if(o.kviewtype=='absolute'&&(o.menupos!='top'||(typeof ie6_or_less!='undefined'&&typeof window.attachEvent=='object')))
setInterval(function(){keep_in_view(o)}, 20)
}
}

function resizevent(o){
var m1=o.m.getElementsByTagName('div')[0], bo=o.menupos=='top'? o.m.b.offsetHeight : o.m.b.offsetWidth;
m1.style[o.menupos]=bo-(o.menupos=='top'? m1.offsetHeight : m1.offsetWidth)+'px'
if(o.menupos=='right'){
if(o.kviewtype=='absolute')
o.m.style.left=getedge(o)-o.m.offsetWidth+'px';
o.m.style.width=bo+'px';
o.m.style.height=m1.offsetHeight+'px';
if(typeof less_than_ie5_5!='undefined'){
o.m.onmouseover(o.m);
o.m.onmouseout(o.m);
}
}
if(o.menupos=='top'){
o.m.style.width=m1.style.width=o.m.getElementsByTagName('table')[0].offsetWidth+'px';
if(typeof o.menuleft=='string')
o.m.style.marginLeft=Math.floor(m1.offsetWidth/-2)+'px';
}
}
/*

ONTEXTRESIZE EVENT SPOOFER

Including this file in your page will allow you to assign a function
to window.ontextresize, which will be called when the user changes the
size of text on the page.

Used with (as far as I know) permission from: http://forkandspoonhelmet.com/Fork_and_Spoon_Helmet

*/
var ontextresizeLastSize = false;
if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", initOntextresizeListener);
else if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", initOntextresizeListener, false);
function initOntextresizeListener() {
if(!resizereinit||typeof less_than_ie5_5!='undefined')
return;
var testDiv = document.createElement("div");
testDiv.style.position = "absolute";
testDiv.style.height = "1em";
testDiv.style.width = "1em";
testDiv.style.top = "-2em";
testDiv.style.left = "-2em";
var docTestDiv = document.body.appendChild(testDiv);
docTestDiv.id = "ontextresizeTestDiv";
ontextresizeListener = setInterval("ontextresizeCheckTestDiv()",100);
}
function ontextresizeCheckTestDiv() {
if (ontextresizeLastSize!=document.getElementById("ontextresizeTestDiv").offsetWidth) {
if (ontextresizeLastSize && window.ontextresize) window.ontextresize.call();
ontextresizeLastSize = document.getElementById("ontextresizeTestDiv").offsetWidth;
}
}
window.ontextresize=function(){
for (var i_tem = 0; i_tem < menu.length; i_tem++)
if(typeof menu[i_tem]!='undefined')
resizevent(menu[i_tem]);
};

function make_menus(){
if(document.getElementById){
for (var i_tem = 0; i_tem < menu.length; i_tem++)
if(typeof menu[i_tem]!='undefined')
make_style_make_menu(menu[i_tem], 's');
for (i_tem = 0; i_tem < menu.length; i_tem++)
if(typeof menu[i_tem]!='undefined')
make_style_make_menu(menu[i_tem]);
}
}

 

 

 

 

Thầy đã tự tạo và lấy được link menuItem.js rồi đấy thôi. Còn việc đổi tên menuItem.js của thầy thành menuItemLeDong.js không ảnh hưởng gì cả. Cái ảnh hưởng chính là nội dung của file đó kia! Có gì thắc mắc xin thầy cứ trao đổi trên trang http://7kho.violet.vn nhé!

Avatar
Avatar

Cảm ơn thầy Điệp nhiều. Tôi đã tìm thấy, menu 7 kho luôn tiện sửa màu nền được rồi. Hẹn gặp lại trên Diễn đàn.

Avatar

Thăm thầy Hữu Điệp, chúc thầy buổi tối vui.

Thầy HĐ có thể cho xin BV xin vài thông tin như sau để cập nhật vào vòng thành viên VIolet không ?

Sinh nhật:

Lập web ngày: 

Điện thoại:

 Email đang dùng:

 

 

Avatar

Cảm ơn thầy Bằng Vũ: Thông tin admin 7Kho như sau:

- Họ tên: Nguyễn Hữu Điệp.

- Sinh nhật: 12- 5- 1983.

- Lập web; 31-8-2009

DT: 0987525404

Email: huudiep_gdvc@yahoo.com.vn

Cảm ơn thầy thầy!

Avatar
Chào thành viên sáng tạo code........ Chúc thầy buổi tối lướt Web vui vẻ
 
Gửi ý kiến