Tập hợp tư liệu sinh học THCS

Bo_cap_tu_than.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 30-01-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 43
Mô tả: Nếu tư liệu chia ra nhiều part thì tải về đủ các part để trong cùng một thư mục rồi giải nén một part bất kì.
Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
Sinh học 6
SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1(16Mb)
SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2(1,3Mb)

SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1(16Mb)
SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2(16Mb)
SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3(16Mb)
SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4(16Mb)
SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5(13,4Mb)

SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1(16Mb)
SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2(16Mb)
SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3(4Mb)

Sinh học 7
SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1(19Mb)
SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2(14Mb)

SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1(19Mb)
SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2(19Mb)
SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3(19Mb)
SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4(19Mb)
SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5(10Mb)

SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09(19Mb)
SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10(10Mb)

SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7(4Mb)

SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6(17,8Mb)

SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08(18,5Mb)
SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09(13,9Mb)

Sinh học 8
SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4(5Mb)

SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3(14Mb)

SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1(19Mb)
SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2(19Mb)
SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3(6Mb)

SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4(15,5Mb)

SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3(18,5Mb)
SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4(13Mb)

Sinh học 9
SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6(9Mb)

SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5(3,5Mb)

SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3(13,5Mb)

SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09(13Mb)

SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2(18,1Mb)
SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3(16Mb)

Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến